Programmabegroting 2021
portal

Domeinen

Domein samenleving en gezondheid

Deze raadsperiode zetten we vooral in op continuering en bestendiging van het beleid binnen het sociaal domein en de uitvoering daarvan. Daarbij is belangrijk om in beeld te krijgen wat we willen continueren en bestendigen en hoe we dat doen binnen de beschikbare middelen. Daartoe zijn we in 2019 gestart met de evaluatie van de 3 Decentralisaties (Wmo, Jeugdbeleid en Participatiewet): Wat gaat goed? Wat kan beter? en waar gaan we de focus op leggen? Uiteindelijk gaat het erom dat we gerichte ondersteuning bieden aan degenen die dat écht nodig hebben.
Dit is vertaald in het 3D Beleidsplan "Maatwerk voor de inwoners 2021-2025" dat in oktober 2020 is vastgesteld.
Daarbij gaat het werken met de Integrale Verordening het wijkteam helpen om samen met de inwoner te kijken wat op de verschillende leefgebieden: werk en inkomen, jeugdhulp en Wmo nodig is, om het gewenste effect te bereiken. Daarbij worden de verschillende mogelijkheden onderzocht en wordt waar mogelijk de gemeenschap betrokken. En wordt de hulp op een passende wijze geboden. Toezicht en Handhaving en het beschikbaar maken van een sociale kaart pakken we hierbij tevens op.
Ook de Integrale Verordening Sociaal Domein is in oktober 2020 vastgesteld en is vanaf 1 januari 2021 van kracht.

Het accommodatiebeleid is geëvalueerd. Op hoofdlijnen wordt het in 2015 vastgestelde beleid voortgezet. Op onderdelen zijn verbeteringen aangebracht, op aangeven van de verenigingen en exploitanten. In 2021 wordt uitvoering gegeven aan het herziene accommodatiebeleid en wordt de carrousel Groenoord-Nes Noord uitgevoerd.

Er stonden en kwamen afgelopen jaar veel bouwprojecten in de planning, onder andere vanuit onderwijs, accommodatiebeleid en de reddingsbrigade. Dit leverde veel werkdruk op bij de projectleiders die deze bouwprojecten vanuit de gemeente beoordelen en begeleiden.
Het college heeft inmiddels besloten om, naast het snel invullen van vacatures, ruimte te maken om projectleiders aan te kunnen trekken. We werken eraan in het komend jaar de projecten voortvarend te kunnen gaan oppakken.

Lasten, baten en saldo

Lasten

53.659.592

40,2 %

Baten

18.304.437

13,7 %

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 15:43:00 met de export van 11/17/2020 15:29:55