Programmabegroting 2021
portal

Financiële begroting

Verloopoverzicht reserves en voorzieningen

 

Verloop reserves en voorzieningen  2019 - 2024

(bedragen x € 1.000)

 saldo per 31-12

RV

Naam reserve/voorziening

rekening

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

code

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Reserves

8000000

Algemene reserve 

4.274

3.733

3.513

3.286

3.686

3.686

8100002

Reserve onderhoud gemeentelijke gebouwen

2.054

2.156

1.496

1.358

1.596

1.729

8100003

Reserve gebouwen basisonderwijs

15.456

14.616

13.695

12.849

12.101

11.395

8100005

Reserve WMO/minimabeleid 

165

0

0

0

0

0

8100007

Reserve grondexploitatie 

6.984

5.195

4.106

3.368

3.521

3.521

8100008

Reserve milieubeleid

14

14

14

14

14

14

8100015

Reserve regio arr bedrijvent KopNH

27

0

0

0

0

0

8100016

Reserve aankoop kunstvoorwerpen

111

99

126

154

181

209

8100017

Reserve investeringen economisch nut 

3.775

3.488

3.214

2.962

2.711

2.462

8100018

Reserve investeringen maatschappelijk nut

15.194

20.947

26.231

26.399

25.670

24.069

8100021

Reserve afvalstoffenheffing 

1

1

79

293

610

788

8100024

Reserve egalisatie rioolheffing

819

1.097

510

334

196

449

8100025

Reserve Markt 18 

1.056

986

918

853

790

730

8100026

Reserve NUP 

94

16

16

16

16

16

8100027

Reserve frictiekosten fusie 

566

0

0

0

0

0

8100029

Reserve Maatschappelijk nut

3.590

539

712

572

572

432

8100031

Reserve Decentralisatie sociaal domein

1.350

38

38

38

38

38

8100033

Reserve Overlopende posten

239

179

87

87

87

87

8100035

Reserve opleidingen

266

241

241

241

241

241

8100038

Reserve wegenonderhoud

170

120

143

100

57

13

8100039

Reserve groenonderhoud

65

0

5

35

65

95

8100040

Reserve buitenruimte

198

513

956

1.574

2.192

2.810

8100043

Reserve dorpshuizen

58

58

70

83

95

108

8100044

Reserve buitensportaccommodaties

2.796

2.694

2.823

3.019

3.294

3.445

8100045

Reserve structuurvisie Petten

464

0

0

0

0

0

8100047

Reserve reddingsbrigade

381

414

337

235

116

3

8100048

Reserve BYOD

378

0

175

351

526

702

8199999

Reserve resultaat boekjaar

354

0

0

0

0

0

Totaal reserves

60.897

57.143

59.505

58.220

58.377

57.042

(bedragen x € 1.000)

 saldo per 31-12

RV

Naam reserve/voorziening

rekening

begroting

begroting

begroting

begroting

begroting

code

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Voorzieningen

8500000

Voorziening pensioen voormalig wethouders

486

427

368

309

250

191

8500001

Voorziening wachtgeldverplichting voormalig bestuurders

688

372

160

23

0

0

8500003

Voorziening parkeerfonds

43

43

43

43

43

43

8500004

Voorziening onderhoud zwembad de Wiel

66

59

52

44

37

30

8500005

Voorziening onderhoud begraafplaats

13

20

45

70

95

120

8500009

Voorziening uitstroom personeel

589

260

83

83

83

83

8500010

Voorziening riool

4.197

598

1.447

2.494

3.973

5.681

8500015

Voorziening bedrijfsvoeringsrisico's

475

475

475

475

475

475

Totaal voorzieningen

6.557

2.254

2.672

3.541

4.956

6.623

Totaal reserves en voorzieningen

67.454

59.397

62.177

61.761

63.332

63.665

Stille reserves

Naast voormelde reserves beschikken we over stille reserves.De omvang van deze reserves bedraagt per september 2020 4,5 miljoen euro. Jaarlijks stellen we een overzicht op waaruit de omvang van de stille reserves blijkt.  

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 15:43:00 met de export van 11/17/2020 15:29:55