Programmabegroting 2021
portal

Domeinen

Domein leefomgeving en duurzaamheid

Samen met inwoners en bedrijven zorgen we voor de duurzame instandhouding van de leefomgeving. Wij zorgen ervoor dat we onze kapitaalgoederen zorgvuldig en op tijd onderhouden, beheren en vervangen. Daarmee zorgen we dat de openbare ruimte generatie op generatie in goede staat is en blijft.

Regelmatig willen inwoners, bedrijven en instellingen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leefomgeving. Door de kwaliteit van de buitenruimte te vergroten of nieuwe impulsen geven in bereikbaarheid, vervoer, natuur en milieu. Zij krijgen van ons zoveel mogelijk de ruimte om dat zelf op te pakken en uit te voeren.
Ook krijgen zij volop de gelegenheid een (participatieve) bijdrage te leveren aan gemeentelijke initiatieven, om te komen tot een aantrekkelijker leefomgeving.

Door de klimaatverandering, het opraken van fossiele brandstoffen en de toenemende schaarste van grondstoffen is de samenleving - en daarmee ook de gemeente – gedwongen te zorgen voor  een verduurzaming van de leefomgeving.Als gemeente zijn we gestart met een serieuze verandering op het gebied van energie, warmte en klimaatdoelstellingen door een omvangrijk en dynamisch programma te starten en hier invulling aan te geven. Ook ecologie, biodiversiteit, duurzame mobiliteit en circulaire economie zijn onderdeel van dit programmaplan.

In 2021 werken we onder andere aan:

1: Overdracht van wegen van HHNK naar gemeente

Met ingang van 1 januari 2021 draagt het waterschap HHNK ongeveer 90 km polderwegen en 65 km dijkwegen met bijbehorende bermen, sloten, kunstwerken en bijbehorende zaken over aan gemeente Schagen. Er ontstaat hierdoor éénduidigheid in beheer, de inwoner weet waar hij moet aankloppen en wat hij kan verwachten aan kwaliteit. Daarnaast bereiken we dat we zelf de regie hebben over de inrichting en de gewenste kwaliteit van deze wegen.

2: Groot aantal renovaties aan o.a. wegen, riolen en bruggen

We gaan grote rioolrenovaties uitvoeren in onder andere Stroet, Sandepark, Hartendorp en Alingterp in Warmenhuizen. Daarnaast renoveren we de Kanaalstraat en omgeving in Schagen, Schagerweg in Schagerbrug en de hoofdassen in Tuitjenhorn. We starten met de voorbereiding van nieuwe renovaties, zoals van de Zuiderweg.
Hiermee blijven onze wegen op het gewenste kwaliteitsniveau. Met deze en kleinere projecten geeft de gemeente in tijden van crisis ook een economische impuls waardoor bedrijven werk houden.

3: Uitvoering van het duurzaamheidsprogramma via de zes programmalijnen
Nu het Duurzaamheidsprogramma klaar is zijn we de komende jaren volop bezig om gestructureerd uitvoering te geven aan de zes programmalijnen. De nu lopende projecten en activiteiten zetten we grotendeels voort. Voor 2021 ligt de hoogste prioriteit bij de Regionale Energie Strategie RES en de Transitievisie Warmte, waarbij we in overleg met bewoners een dorp/wijk/kern van het gas af kunnen krijgen. Beide producten moeten in 2021 door de raad worden vastgesteld en vragen, mede door uitgebreide participatie, een flinke inzet van onze medewerkers.

Lasten, baten en saldo

Lasten

31.137.153

23,3 %

Baten

7.786.585

5,8 %

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 15:43:00 met de export van 11/17/2020 15:29:55