Programmabegroting 2021
portal

Financiële begroting

Algemene dekkingsmiddelen

In de volgende tabel geven we een overzicht van de algemene dekkingsmiddelen.

 

 Bedragen x € 1.000 

Lokale heffingen, waarvan de besteding 

niet gebonden is. 

                            15.717

Uitkering gemeentefonds 

                            71.729

Dividend 

                                 549

Saldo van de financieringsfunctie 

                                 580

Totaal algemene dekkingsmiddelen 

                            88.575

OZB woningen 

                              7.178

OZB niet-woningen 

                              3.374

Precariobelasting 

                              2.204

Toeristenbelasting 

                              1.445

Forensenbelasting 

                              1.516

Totaal

                            15.717

Meer informatie over de lokale heffingen, met een uitgebreid beeld van de beleidsuitgangspunten, tarieven, de belastingdruk en het kwijtscheldingsbeleid vermelden we in de paragraaf lokale heffingen.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 15:43:00 met de export van 11/17/2020 15:29:55