Programmabegroting 2021
portal

Home

Algemeen

Coronacrisis en financiële situatie
Waar het er lange tijd op leek dat we financieel in zwaar weer terecht zouden komen en we flink moesten bezuinigen, is er voldoende geld en zijn we dan ook in staat om – ondanks de coronacrisis – al onze verplichtingen, beloftes en ambities waar te maken. Dat is mogelijk doordat we niet gebruikte gelden uit 2020 inzetten voor 2021. Hierdoor sluit de begroting voor 2021 positief. Daarnaast heeft onze actie en lobby naar het Rijk hierin een belangrijke rol gespeeld, met het signaal dat er méér geld richting gemeenten moet komen én de opschalingskorting teruggedraaid moet worden. We zijn met de lobby naar het Rijk nog niet klaar, de opschalingskorting is voor de jaren 2020 en 2021 vervallen. We gaan ons inzetten om dit structureel verwerkt te krijgen. Dit draagt bij aan ook een sluitende begroting ná 2021. We blijven financieel de vinger aan de pols houden vanwege de coronacrisis voor wat er in de nabije toekomst nog op ons afkomt aan onzekerheden en extra uitgaven.

 

bedragen x € 1.000

Overzicht saldo van de domeinen

2021

2022

2023

2024

Domein inwoner en bestuur

56405

55753

56399

57928

Domein ruimte en economie

2303

1364

646

655

Domein samenleving en gezondheid

-35355

-35213

-35404

-35481

Domein leefomgeving en duurzaamheid

-23351

-21981

-22102

-22346

Saldo 

2

-77

-461

756

V

N

N

V

 

Inwoner en bestuur

Digitale toegankelijkheid en Participatie

Ieder mens heeft het recht om te leven als ieder ander en mee te doen in de maatschappij. Juist daarom is het belangrijk dat de digitale dienstverlening van de overheid toegankelijk is voor iedereen. De Wet Digitale Toegankelijkheid eist dat de websites en andere digitale voorzieningen van de overheid voldoen aan vastgestelde standaarden, zodat deze diensten door iedereen zijn te gebruiken en te begrijpen.

Vanwege de coronamaatregelen was fysieke participatie lange tijd niet mogelijk, We hebben dat – in beperkte mate - alleen online gedaan. Ondanks dat fysieke bijeenkomsten weer beperkt mogelijk zijn, willen we de online participatie zo goed mogelijk doen door het gebruiken van nieuwe digitale middelen. Voor zowel de online participatie als digitale toegankelijkheid is extra I&A-budget nodig. Voor aanpassingen aan onze informatiesystemen en ICT-infrastructuur en licentie- en onderhoudskosten.

We gaan als experiment werken met een nieuw participatiemodel: de participatietrechter. Het model start bij het eerste idee, via een gedeelde ambitie en verschillende plannen, tot uiteindelijk een zichtbaar resultaat.  

Financiële basis verder verbeteren
Het is belangrijk dat iedereen weet hoe we er financieel voorstaan, welke wensen/beloften er liggen en hoe dit zich tot elkaar verhoudt. Door de coronacrisis hebben we extra aandacht voor de risico’s die we lopen en de stand van de reserves, kortom voor ons weerstandsvermogen. We hebben de methodiek voor de berekening van de weerstandsratio verfijnd en een eerste verdiepingsslag gemaakt bij de bepaling van de risico’s voor 2021. Met deze verfijnde methodiek hebben we een herberekening gemaakt van de risico's zoals die in de jaarrekening 2019 stonden. Hierdoor hebben we goed inzicht verkregen in de ontwikkeling van onze weerstandsratio en komen de financiële effecten van de coronacrisis tot uiting in een daling van de weerstandsratio.
Voor het hebben van een goed financieel inzicht gaan we verder met de stappen die we gezet hebben om onze financiële beheersing te verbeteren. Zoals voor belastingen met een tax control framework, kaders voor de rechtmatigheidsverklaring en verder ontwikkelen van de control functie. Ook richten we ons op het verder verbeteren van de  leesbaarheid en begrijpelijkheid van de P&C documenten.

Samenleving en gezondheid

Uitkeringsgerechtigden
De coronacrisis raakt vrijwel iedereen in de samenleving. Waar het principe altijd al was dat de sterke schouders de zwakke kunnen dragen, geldt dat zeker nu. Op dit moment kunnen we nog niet geheel overzien welke hulpvragen op ons af komen. Wel schatten we in dat we meer mensen weer naar werk gaan helpen. Ook zal het aantal uitkeringsgerechtigden, hopelijk tijdelijk, gaan toenemen. We hebben als gemeentebestuur afgesproken dat we alles wat mogelijk is zullen inzetten om onze inwoners zoveel mogelijk te ondersteunen.

3D - Verankeren wat is ingezet
We verankeren wat is ingezet.  We maken de relatie tussen onze client en consulent nog sterker en deze relatie mag nog meer ruimte krijgen. De integrale verordening helpt ons hierbij. De decentralisatie lijkt hand in hand te gaan met schaalvergroting. Hier moeten we kritisch tegenover staan. Omdat het de kwaliteit van het maatwerk dat we willen bieden in de weg kan staan.

Sociale werkplaats
We realiseren duurzaam werk voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. We willen de doelmatige en efficiënte uitvoering van WSW en Beschut Werk voor de toekomst behouden. Dit doe we door de terugloop van het aantal mensen bij Probedrijven te compenseren.

Participatie
Te allen tijde geldt – en zeker als de gevolgen van de coronacrisis ons dit vragen – dat we inwoners die (tijdelijk) in problemen zitten waar dat kan ondersteunen en hen zoveel mogelijk naar werk geleiden.

Accommodatieproblematiek
In 2021 gaan we met de uitkomst van de evaluatie aan de slag om goed functionerende en onderhouden accommodaties beschikbaar te hebben voor de inwoners van onze gemeente. Daarmee geven we ruimte aan inwoners om elkaar te ontmoeten, te sporten en kunst en cultuur te beoefenen of te beleven in veilige en stimulerende omgevingen.
Uit de evaluatie bleek dat enkele dorpshuizen die nog geen exploitatiesubsidie ontvingen financiële knelpunten hadden. Om de leefbaarheid in de kernen te ondersteunen en ontmoeting tussen inwoners te stimuleren zijn deze dorpshuizen toegevoegd en gelijkgeschakeld voor wat betreft de exploitatiesubsidie.

Groenoord- Nes Noord
Om huisvesting van de gefuseerde voetbalvereniging Schagen United op één locatie mogelijk te maken, zijn diverse scenario’s onderzocht. De optie om de honk- en softbalvereniging BSC The Rangers naar Nes Noord te verplaatsen was in financieel opzicht de meest gunstige. Alle betrokken verenigingen hebben daarmee ingestemd. In 2021 vindt de verplaatsing plaats en worden de bestaande velden gerenoveerd. Dit gebeurt gelijktijdig, omdat veel van de bestaande velden zijn afgekeurd en in 2021 niet meer in competitieverband bespeeld mogen worden.

Leefomgeving en duurzaamheid

Overdracht wegen
Met ingang van 1 januari 2021 draagt het waterschap HHNK ongeveer 90 km polderwegen en 65 km dijkwegen met bijbehorende bermen, sloten, kunstwerken en bijbehorende zaken over aan gemeente Schagen. Er ontstaat hierdoor éénduidigheid in beheer. De inwoner weet waar hij moet zijn en wat hij kan verwachten aan kwaliteit. Daarnaast bereiken we dat we zelf de regie hebben over wensen voor inrichting en gewenste kwaliteit van deze wegen.

Renovaties
We gaan grote rioolrenovaties uitvoeren in onder andere Stroet, Sandepark, Hartendorp en Alingterp in Warmenhuizen. Ook gaan we grote wegrenovaties uitvoeren in onder andere Stroet, Warmenhuizen, de Schagerweg in Schagerbrug, de Kanaalstraat en omgeving in Schagen,  Schagerweg in Schagerbrug en de hoofdassen in Tuitjenhorn.
Daarnaast gaan we nieuwe projecten voorbereiden, zoals de reconstructie van de Zuiderweg.

Duurzaamheid
Nu het Duurzaamheidsprogramma klaar is zijn we de komende jaren volop bezig gestructureerd uitvoering te geven aan de zes programmalijnen: Groen & Biodiversiteit, Elektriciteit, Warmte, Duurzame Mobiliteit, Klimaatadaptatie en Circulaire Economie. De nu lopende projecten en activiteiten zetten we grotendeels voort, met nadruk op de vergroeningsopgave die ook bijdraagt aan klimaatadaptatie. Voor 2021 ligt de prioriteit verder bij de Regionale Energie Strategie RES en de Transitievisie Warmte. Beide producten moeten in 2021 door de raad worden vastgesteld en vragen, mede door uitgebreide participatie, een flinke inzet van onze medewerkers.

Ruimte en economie

Economie
In deze bijzondere tijden van de coronacrisis willen wij er alles aan doen wat binnen onze mogelijkheden ligt om bedrijven te helpen. Als gemeente staan wij vaak aan het begin van een proces, bijvoorbeeld bij het verlenen van vergunningen. Dus doen wij er alles aan om dit zo goed en snel mogelijk te laten verlopen. We spannen ons maximaal in om vertragingen te voorkomen en aan de voorkant mee te denken over oplossingen. Waar noodzakelijk en mogelijk zullen we versnellen. Dit doen we om de economie te blijven stimuleren. Voor getroffen branches zijn we waar mogelijk steun- en vraagbaak. We faciliteren bijvoorbeeld de horeca met het aanpassen van terrassen, zodat ze weer kunnen gaan draaien binnen de 1,5 meter richtlijnen. De gevolgen van de crisis zullen naar verwachting een behoorlijke impact hebben. We blijven in goed overleg met OFS en brancheorganisaties om te onderzoeken waar we kunnen helpen. We leveren maatwerk waar dat kan.

Gezinsvriendelijke gemeente
Een onderwerp dat hier nauw bij aansluit is dat wij een gezinsvriendelijke gemeente willen zijn. Veel mensen komen na hun opleiding/studie wonen in de gemeente Schagen omdat kinderen hier veel mogelijkheden hebben. Ook is hier de ruimte en veiligheid van opgroeien buiten de grote stad. Daarom moeten er voldoende geschikte woningen zijn. Daarbij willen wij voldoende speelplekken en andere voorzieningen voor gezinnen maken, zoals goede opvang, scholen, sportfaciliteiten, kindvriendelijke inrichting van de openbare ruimte, veilige wegen enz.. De manier waarop wij dit oppakken nemen we op in de omgevingsvisie.

Pallas

Er worden elke dag 30.000 mensen in de hele wereld geholpen bij diagnose en behandeling van kanker en andere ziekten dankzij de reactor in Petten. De nieuwe reactor moet dit overnemen.

Volgend jaar wordt gestart met de aanleg van de 'laydown area' (bouwplaats).

Energy & Health Campus (EHC)
Met het ondertekenen van het Afsprakenkader II committeren alle campuspartijen, waaronder gemeente Schagen, zich minimaal tot eind 2022 aan de ontwikkeling van de EHC. TNO, Pallas en NRG, realiseren komend jaar op locatie nieuwe lab-voorzieningen. De EHC werkt aan het verbeteren van haar zichtbaarheid, door nieuwe bebording op het terrein en is bezig met de ontwikkeling van een Experience Center in Petten. Verder wordt er gewerkt aan een actieplan voor het verbeteren van de mobiliteit en de toegankelijkheid van de EHC.

Corona en handhaving
Zolang de coronamaatregelen nog van kracht zijn, zal een groot deel van de capaciteit van onze handhavingsmedewerkers hieraan besteed worden. Dat betekent dat in 2021, net als in 2020, er verschuivingen gaan plaatsvinden in de prioriteiten.

Ondermijning
Het Regionaal Expertise en Informatiecentrum (RIEC), politie en gemeente hebben samen voor gemeente Schagen een ondermijningsbeeld gemaakt. Dit beeld moeten we voor onze gemeente nog verder uitwerken; van bewustwording, opleiding van collega’s en bestuurders tot het aanpakken van ondermijnende criminaliteit – zoals het sluiten van drugspanden en het bestuurlijk afpakken – en het verder toepassen van de wet Bibob.

Reddingsbrigade
De reddingsbrigade Sint Maartenszee huurt een aparte zomer- en winterstalling. De loods van Defensie die zij als zomerstalling gebruikt, gaat verdwijnen. Op deze locatie wordt een jaarrond stalling gemaakt. Dat houdt in dat de huur van de winterstalling opgezegd kan worden. In Petten komt een gezamenlijke locatie voor de Reddingsbrigade en de KNRM.

Nieuwbouw brandweerkazerne Dirkshorn
De planning is dat in 2020 de benodigde onderzoeken plaatsvinden en wijziging van het bestemmingsplan wordt aangevraagd. De daadwerkelijke bouw vindt dan plaats in 2021.  

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 15:43:00 met de export van 11/17/2020 15:29:55