Programmabegroting 2021
portal

Financiële begroting

Verplichte BBV indicatoren

Nr

Taakveld

Naam indicator

Eenheid

Bron

Waarde
jaarrekening 2019

Opgave
begroting 2021

1

Bestuur en ondersteuning

Formatie

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

8,41 Fte

8,72 Fte

2

Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners

Eigen gegevens

8,41 Fte

7,84 Fte

3

Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

Eigen gegevens

€ 675,-

€ 696,-

4

Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen

Eigen gegevens

13,40%

1,69%

5

Bestuur en ondersteuning

Overhead

% van totale lasten

Eigen gegevens

15%

13,5%

6

Veiligheid

Verwijzingen Halt

Aantal per 10.000 jongeren

Bureau Halt

103 schagen 131 NL (WSG 2017)

106 Schagen, 132 NL (Halt 2019)

7

Veiligheid

Harde kern jongeren

Aantal per 10.000 inwoners

KLPD

Schagen 0,4, NL 1,3 (Wsjg 2017)

Vervallen

8

Veiligheid

Winkeldiefstallen

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

1,1 Schagen 2,2 NL (wsjg 2017)

1,3 Schagen, 2,3 NL (CBS 2019)

9

Veiligheid

Geweldsmisdrijven

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

Schagen 38,5 NL 51,5 (Wsjg 2017)

2,9 Schagen, 4,9 NL (CBS 2019)

10

Veiligheid

Diefstallen uit woning

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

Schagen 1,8 NL 2,9 (Wsjg 2017)

1,6 Schagen, 2,3 NL (CBS 2019)

11

Veiligheid

Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

Aantal per 1.000 inwoners

CBS

Schagen 50,9 NL 62,7 (wsjg 2017)

6,7 Schagen, 6,3 NL (CBS 2019)

12

Verkeer en vervoer

Ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

%

Vervallen

Vervallen

13

Verkeer en vervoer

Overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

%

Vervallen

Vervallen

14

Economie

Functiemenging

%

Meerdere bronnen

51,0% (2017)

51,6% Schagen, 53,2% NL (2019)

15

Economie

Bruto Gemeentelijk Product

Verhouding tussen verwacht en gemeten product

Vervallen

Vervallen

16

Economie

Vestiging (van bedrijven)

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 t/m 74 jaar

LISA

124,6 (2017)

160,4 Schagen, 151,6 NL (LISA 2019)

17

Onderwijs

Absoluut verzuim

Aantal per 1.000 leerlingen

DUO /Ingrado

Schagen 0,14 NL 1,81 (wsjg 2016)

Schagen 2,1, 1,9 NL (DUO 2018)

18

Onderwijs

Relatief verzuim

Aantal per 1000 leerlingen

DUO /Ingrado

Schagen 30,64 NL 26,55 (wsjg 2016)

Schagen 18, 23 NL (DUO 2018)

19

Onderwijs

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers)

% deelnemers aan het VO en MBO onderwijs

DUO /Ingrado

Schagen 1,0 NL 2,1 (wsjg 2016)

Schagen 1,8%, 1,9% NL (DUO 2018)

20

Sport, cultuur en recreatie

Niet-sporters

%

RIVM

Schagen 45,9% NL 48,7 (wsjg 2016)

Schagen 45,9%, 48,7% NL (2016)

21

Sociaal domein

Ziekenhuisopname na verkeersongeval

% ziekenhuisopname na verkeersongeval met een motorvoertuig

Vervallen

Vervallen

22

Sociaal domein

Vervoersongevallen met gewonde fietser

% overige vervoersongevallen met een gewonde fietser

Vervallen

Vervallen

23

Sociaal domein

Banen

Aantal per 1.000 inwoners in de leeftijd 15 - 64 jaar

LISA

Schagen 598,3 NL 651,5 (wsjg 2017)

Schagen 763,0 NL 792,1 (2019)

24

Sociaal domein

Jongeren met een delict voor de rechter

% 12 t/m 21 jarigen

CBS

Schagen 1,51 NL 1,45 (wsgj 2015)

Schagen 0%, NL 1% (CBS 2018)

25

Sociaal domein

Kinderen in uitkeringsgezin

% kinderen tot 18 jaar

CBS

Schagen 2,84 % NL 6,58% (wsgj 2015)

Schagen 3%, NL 7% (CBS 2018)

26

Sociaal domein

Netto arbeidsparticipatie

% van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de beroepsbevolking

CBS

Schagen 67,1 NL 66,6 (wsgj 2017)

Schagen 69,7%, NL 68,8 (CBS 2019)

27

Sociaal domein

Achterstandsleerlingen

% 4 t/m 12 jarigen

Verwey Jonker Instituut - Kinderen in Tel

Deze indicator is komen te vervallen

Vervallen

28

Sociaal domein

Werkloze jongeren

% 16 t/m 22 jarigen

CBS

Schagen 1,07% NL 1,52% (wsjg 2015)

Schagen 1%, NL 2% (CBS 2018)

29

Sociaal domein

Personen met een bijstandsuitkering

Aantal per 10.000 inwoners

CBS

Schagen 19 NL 40,1 (wsjg 2018)

Schagen 180,6, NL 373,9 (CBS 2019)

30

Sociaal domein

Lopende re-integratievoorzieningen

Aantal per 10.000 inwoners van 15 - 64 jaar

CBS

Schagen 5,2 NL 15,3 (wsjg 2018)

Schagen 84,8, NL 205,6 (CBS 2019)

31

Sociaal domein

Jongeren met jeugdhulp

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

Schagen 8,4 NL 9,2 (wsjg 2018)

Schagen 9,2%, NL 10,5% (CBS 2019)

32

Sociaal domein

Jongeren met jeugdbescherming

% van alle jongeren tot 18 jaar

CBS

Schagen 0,8% NL 1,0% (wsjg 2018)

Schagen 0,9%, NL 1,1% (CBS 2019)

33

Sociaal domein

Jongeren met jeugdreclassering

% van alle jongeren van 12 tot 23 jaar

CBS

Schagen 0,2 NL 0,3 (wsjg 2018)

Schagen 0,2%, NL 0,3% (CBS 2019)

34

Sociaal domein

Cliënten met een maatwerkarrangement WMO

Aantal 10.000 inwoners

GMSD

Nog geen gegevens beschikbaar

Schagen 430, NL 630 (CBS 2019)

35

Volksgezondheid en milieu

Omvang huishoudelijk restafval

Kg/inwoner

CBS

155 (2017)

155 Schagen, 172 NL (CBS 2018)

36

Volksgezondheid en milieu

Hernieuwbare elektriciteit

%

Klimaatmonitor-RWS

22,1% (2017)

23,9% Schagen, 18,5 NL (Klimaatmonitor 2018)

37

Vhrosv

Gemiddelde WOZ-waarde

Duizend euro

CBS

231 (2018)

241 Schagen, 248 NL (CBS 2019)

38

Vhrosv

Nieuw gebouwde woningen

Aantal per 1.000 woningen

BAG/ABF

4,7% (2017)

1,9 Schagen, 9,2 NL (BAG/ABF 2019)

39

Vhrosv

Demografische druk

%

CBS

82,4 (2018)

84,1% Schagen, 70,0% NL (CBS 2020)

40

Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten eenpersoonshuishouden

In Euro's

Coelo

697 (2018)

€ 725 Schagen, € 669 NL (Coelo 2019)

41

Vhrosv

Gemeentelijke woonlasten meerpersoonshuishouden

In Euro's

Coelo

736 (2018)

€ 768 Schagen, € 739 NL (Coelo 2019)

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 15:43:00 met de export van 11/17/2020 15:29:55