Programmabegroting 2021
portal

Financiële begroting

Taakvelden

Bedragen x € 1.000

Taakveld

Baten

Lasten

0-1 Bestuur

64

2.615

0-10 Mutaties reserves

13.142

15.504

0-2 Burgerzaken

504

1.119

0-3 Beheer overige gebouwen en gronden

571

104

0-4 Overhead

1.038

19.060

0-5 Treasury

2.850

1.731

0-61 OZB woningen

7.213

298

0-62 OZB niet-woningen

3.374

221

0-64 Belastingen overig

2.204

0

0-7 Alg.uitkeringen en ov. uitkeringen GF

71.729

0

0-8 Overige baten en lasten

60

-152

0-9 Vennootschapsbelasting

0

1

1-1 Crisisbeheersing en brandweer

5

3.855

1-2 Openbare orde en veiligheid

3

924

2-1 Verkeer en vervoer

100

6.406

2-2 Parkeren

6

0

2-3 Recreatieve havens

63

50

2-4 Economische havens en waterwegen

28

1.698

3-1 Economische ontwikkeling

0

397

3-2 Fysieke bedrijfsinfrastructuur

0

305

3-3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen

58

254

3-4 Economische promotie

2.961

345

4-1 Openbaar basisonderwijs

3

249

4-2 Onderwijshuisvesting

117

3.384

4-3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken

270

1.448

5-1 Sportbeleid en activering

10

735

5-2 Sportaccommodaties

435

3.894

5-3 Cult.presentatie, -productie en -partic.

7

1.118

5-4 Musea

1

165

5-5 Cultureel erfgoed

0

361

5-6 Media

13

930

5-7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie

190

5.736

6-1 Samenkracht en burgerparticipatie

94

1.998

6-2 Wijkteams

0

2.864

6-3 Inkomensregelingen

8.965

8.628

6-4 Begeleide participatie

0

5.349

6-5 Arbeidsparticipatie

0

547

6-6 Maatwerkvoorziening (WMO)

0

1.540

6-71 Maatwerkdienstverlening 18+

325

4.124

6-72 Maatwerkdienstverlening 18-

0

12.072

6-81 Geëscaleerde zorg 18+

0

33

6-82 Geëscaleerde zorg 18-

0

1.566

7-1 Volksgezondheid

0

1.499

7-2 Riolering

4.541

3.692

7-3 Afval

7.211

6.246

7-4 Milieubeheer

8

1.391

7-5 Begraafplaatsen en crematoria

288

625

8-1 Ruimtelijke ordening

330

2.246

8-2 Grondexploitatie (niet-bedrijventerreine

3.587

3.756

8-3 Wonen en bouwen

1.212

2.648

Totaal

133.582

133.580

Saldo

2

 

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 15:43:00 met de export van 11/17/2020 15:29:55