Programmabegroting 2021
portal

Financiële begroting

Overzicht incidentele baten en lasten

Bedragen x € 1.000,-

Incidentele baten

2021

2022

2023

2024

Algemene reserve, onttrekking

141

Algemene reserve, fietspad Diepsmeerweg

500

Resultaten grondexploitaties

155

153

Reserve grondexploitatie, projectleiders ruimte

225

225

Reserve grondexploitatie, dekking projecten

        1.000

           500

Reserve maatschappelijk nut, essentaksterfte

140

140

Precariorechten leidingen

        1.040

Stelposten investeringen openbaar gebied, naar reserve investeringen maatschappelijk nut

        2.976

Reserve egalisatie rioolheffing, hoogste nood projecten

        1.000

           650

550

Tafelzilver

        1.000

           225

        7.896

        1.881

703

           140

Incidentele lasten

2021

2022

2023

2024

Algemene reserve, stortingen

380

400

Fietspad Diepsmeerweg

500

Reserve grondexploitatie, resultaten grondexploitatie

155

153

Reserve grondexploitatie, tafelzilver

        1.000

225

Projectleiders Ruimte

225

225

Reserve maatschappelijk nut, storting precariorechten

        1.040

Reserve investeringen maatschappelijk nut, investeringen openbaar gebied

        2.976

Hoofdassen Tuitjenhorn

           500

650

-350

Kruispunt Speketerweg-Woudmeerweg Dirkshorn

Hoogste nood projecten

        2.500

           725

900

Essentaksterfte

           140

140

Duurzaamheidsbudget

300

           300

300

Handhaving en toezicht oneigenlijk gebruik woningen

400

     9.976

2265

1403

           140

Saldo

        2.080

           384

           700

               -  

Financiële verordening gemeente Schagen artikel 4 punt 6: toelichten incidentele baten en lasten > € 100.000

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 15:43:00 met de export van 11/17/2020 15:29:55