Programmabegroting 2021
portal

Paragrafen

Paragraaf grondbeleid

Nota Grondbeleid
Een goed gekozen type grondbeleid kan helpen bij de realisatie van diverse gemeentelijke doelstellingen. Wij kunnen op een actieve ('grondexploitatie') of faciliterende wijze grondbeleid voeren of een combinatie daarvan door middel van verschillende gradaties van samenwerken. De verschillende typen kunnen wij uitvoeren door gebruik te maken van de daarvoor geschikte beleidsinstrumenten. Welke vorm van grondbeleid wij toepassen hangt af van de individuele situatie en het gewenste doel. De nota Grondbeleid 2017 geeft inzicht in de mogelijkheden die er zijn en geeft weer op welke wijze wij onze beleidsinstrumenten kunnen inzetten.

Meerjarenprognose Grondexploitaties 2020 (MPG 2020)
De MPG wordt voorafgaand aan de programmabegroting aan de raad gepresenteerd. De raad stelt hiermee opnieuw de bouwgrond in exploitatie vast. Hierdoor kan de raad bij de begroting gericht (financiële) middelen ter beschikking stellen en bij de jaarrekening haar controlerende taak goed uitvoeren.

Resultaten
In de MPG 2020 staan de volgende resultaten van de geactualiseerde grondexploitaties:

Bouwgrond in exploitatie

Verwachte einddatum

Te verwachten resultaat (nominaal)

Verliesvoorziening

Burgerbrug kavels Brede school

2020

€ 63.955

Callantsoog Denneweg

2022

€ 7.012

Groote Keeten Boskerpark

2023

€ 153.115

Schagen Beethovenlaan

2020

€ 0

Schagen Lagedijk

2027

- € 2.439.879

€ 2.439.879

Schagen Makado

2021

€ 0

Schagen Nes Noord

2020

€ 0

Schagen Regioplein

2021

€ 11.333

Sint Maarten Haulo

2020

€ 0

Sint Maartensbrug kavels Brede School

2021

€ 19.464

't Zand Noord

2020

€ 0

Tuitjenhorn De Dijken

2020

€ 0

Warmenhuizen centrum fase 2

2022

€ 125.046

Totaal

- € 2.059.952

€ 2.439.879

Het totale te verwachten bruto grondexploitatieresultaat (optelling van de geactualiseerde saldi van grondexploitaties) is € 2,06 mln. nadelig. Dit bedrag bestaat voor € 380.000 aan positieve projecten en €  2.439.879 aan negatieve projecten. Voor het negatieve resultaat hebben we een verliesvoorziening getroffen. (Tussentijdse) winstneming bij grondexploitaties schrijven we bij in de reserve grondexploitatie.

Af te sluiten projecten
Via de MPG 2020 hebben we voorgesteld om een aantal grondexploitaties af te sluiten. Een grondexploitatie kunnen we afsluiten als de gehele grondexploitatie is afgerond.
Dit pas op moment dat het complex ook fiscaal is afgerond.
Wij stellen voor om de volgende zes projecten af te sluiten (na actualisatie MPG2020):
- Schagen Beethovenlaan.
- Schagen Nes Noord.
- Sint Maarten Haulo.
- ’t Zand Noord.
- Tuitjenhorn De Dijken.
- Sint Maartensbrug Brede School. De kavel is in september verkocht. Afsluiting vindt ook in 2020 plaats.

Per 1-1-2021 resteren er zeven 'Bouwgrond in exploitatie'.

Projecten in voorbereiding
De voorbereidingskosten die we maken voorafgaand aan vaststelling van een grondexploitatie waarderen we op de balans. De balanspositie boeken we af van de grondexploitatie. De reserve grondexploitatie dient als risicobuffer als we een project niet tot uitvoering nemen.

Reserve grondexploitatie en weerstandsvermogen
De reserve grondexploitatie vormt de risicobuffer voor de gemeentelijke grondexploitaties. De reserve vangt schommelingen in financiële resultaten op zodat de gemeentelijke financiële huishouding niet wordt verstoord. De reserve dient ook als dekkingsbron voor specifieke kosten zoals zijn vastgesteld door de raad. Hieronder valt ook de voorbereidingskosten en de dekking voor vaststelling van nieuwe grondexploitaties met een eventueel nadelig resultaat.

Uitgangspunt is dat de reserve grondexploitatie  in ieder geval het risicoprofiel zoals geformuleerd in de MPG 2020 en bepaalde onttrekkingen die zijn vastgesteld door de raad, zoals voorbereidingskosten, meerjarig (5 jaar) kan afdekken. Op basis van de prognose reserve grondexploitatie 2020-2025 zoals in de MPG 2020  staat, concluderen we dat de reserve grondexploitatie meerjarig van voldoende omvang is om de geanalyseerde risico’s (projectrisico's, projectoverstijgende risico's en conjuncturele risico's) op te kunnen vangen.

Tafelzilver
De netto winst uit het verkoop van gemeentelijke vastgoed komt ten gunste van de nieuwe 'doelstelling tafelzilver' van in totaal € 1,225 miljoen. Dit voegen we gefaseerd  toe aan de reserve Grondexploitatie omdat we hier ook uit lenen. Dit in tegenstelling tot de vorige doelstelling (€ 6,2 mln.) die geleend was uit de reserve Basisonderwijs. Wanneer we de nieuwe doelstelling tafelzilver uiterlijk 2022 hebben gehaald, komen de kosten en opbrengsten weer voor 50% ten gunste/laste van de reserve grondexploitatie en voor 50% ten gunste/laste van de algemene reserve. Dit conform de nota grondbeleid 2017.

Vennootschapsbelasting (Vpb-plicht)
Bij de bepaling of wij als gemeente Vennootschapsbelasting moet betalen over onze grondexploitaties maken wij gebruik van een (Post) Quickscan. Deze scan laten wij jaarlijks uitvoeren door een externe partij. Op basis van een recente Quickscan (augustus 2020) is de conclusie getrokken dat wederom geen sprake is van een belaste activiteit. De belastingdienst heeft (ten tijde van het opstellen van deze begroting) onze conclusie overigens nog niet bevestigd.

De gehanteerde Post QuickScan methodiek is een uitwerking van de Post QuickScan methodiek zoals beschreven in de Nieuwsflits van de SVLO van 16 juni 2017. Door de beperkte toelichting in dit stuk kan op onderdelen mogelijk nog sprake zijn van interpretatieverschillen. Jaarlijks gaan we opnieuw toetsen of de fiscale positie van de grondexploitaties (aanzienlijk) is veranderd ten opzichte van het voorgaande jaar.

Deze pagina is gebouwd op 11/17/2020 15:43:00 met de export van 11/17/2020 15:29:55